Fumi Matsumoto Cheever
Kendo AUSKF 2 DAN
Riku Kurtti
Kendo AUSKF 2 DAN
Bradley Anderson
Iaido Yondan (4 dan)
Jodo Sandan (3 dan)
Kendo AUSKF 1 DAN
Michael Jacobson
Iaido Nidan (2 dan)
Jodo Sandan (3 dan)
Mike Schuldt
Iaido Sandan (3 dan)
Jodo Sandan (3 dan)
Sarah Scherr
Iaido Shodan (1 dan)
Jodo Shodan (1dan)
Tyler Wilson
Iaido Purple (3kyu AUSKF)
Jodo Brown-Black (1 kyu)
Shawn Johnston
Iaido Brown (2 kyu - Dojo)
Jodo White (unranked)
Austin Mueller
Iaido Green (5 kyu - Dojo)
Joseph Grasseschi
Joseph Grecco II
Augustine Hunnicutt
Rylan Knutson
Matt Kurtti